نمونه کار

لاشه سنگ باغی

پودر سنگ سفید

پودر سفید

شن رنگی مخلوط

طرحی فضا با شن رنگی

لیست قیمت

شن سفید

180,000تومان
 • شن سفید نمره 1 (یک) تنی 150
 • شن سفید نمره 1.5 (یک ونیم ) تنی 160
 • شن سفید نمره 2 (دو) تنی 140
 • شن سفید نمره 3 (سه)نخودی تنی 140
 • شن سفید نمره 4 (چهار) بادامی تنی 140

شن قرمز , سبز

200,000تومان
 • شن قرمز و سبز نمره 1 (یک ) تنی 170,000
 • شن قرمز و سبز نمره 1,5 (یک ونیم) تنی 170,000
 • شن قرمز و سبز نمره 2 (دو) تنی 170,000
 • شن قرمز و سبز نمره 3 (سه) نخودی تنی 170,000
 • شن قرمز و سبز نمره 4 (چهار) بادامی تنی 170,000
ویژه

شن مخلوط(آجیلی)

180,000 تومان
 • شن مخلوط نمره 1 (یک) تنی 160,000
 • شن مخلوط نمره 1,5 (یک ونیم) تنی 160,000
 • شن مخلوط نمره 2 (دو) تنی 160,000
 • شن مخلوط نمره 3 (سه) نخودی تنی 160,000
 • شن مخلوط نمره 4 (چهار) بادامی تنی 160,000

شن زرد لیمویی و شن قهوه ای

300,000تومان
 • شن زرد لیمویی نمره 1 (یک) تنی 250,000
 • شن زرد لیمویی نمره 1,5 (یک ونیم)تنی250,000
 • شن زرد لیمویی نمره 2 (دو) تنی 250,000
 • شن زرد لیمویی نمره3(سه) نخودی تنی 250,000
 • ش زرد لیمویی نمره 4(چهار) بادامی تنی 250,000

محصولات

مشتریان

وبلاگبیشتر

اخبار

خبرنامه سایت